rozwód wrocław rozwód wrocław

Dożywotnie alimenty na współmałżonka, a ponowne małżeństwo i inne okoliczności

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. O dożywotnim obowiązku łożenia na byłego małżonka oraz okolicznościach, które z niego zwalniają, piszemy poniżej.

Alimenty po rozwodzie z wyłącznej winy strony przeciwnej

Jeżeli to na nas spoczywa wyłączna wina za rozkład pożycia małżeńskiego, tracimy prawo do świadczeń alimentacyjnych. Jednocześnie były małżonek, uznany przez sąd za niewinnego, może wnieść o alimenty. Co ważne, w takich sytuacjach małżonek niewinny nie musi wykazywać niedostatku. Czynnikiem istotnym dla sądu będzie natomiast pogorszenie się sytuacji materialnej po rozwodzie na tyle, że dotychczasowy standard życia rozwodnika ulegnie obniżeniu. Wysokość świadczeń ustala się wówczas, biorąc pod uwagę możliwości finansowe strony zobowiązanej do płacenia, a także usprawiedliwione potrzeby strony, której alimenty przysługują.

W takich sytuacjach obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony żadnym terminem. Oczywiście i tutaj istnieją okoliczności, których zaistnienie znosi obowiązek alimentacyjny. Jakie? Wyjaśniamy w dalszej części.

Orzeczony obowiązek alimentacyjny może bezpowrotnie wygasnąć

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Jeżeli strona uprawniona do otrzymywania świadczeń, wstąpi w kolejny formalny związek małżeński, bezpowrotnie utraci prawo do alimentów od byłego małżonka. Bez znaczenia pozostanie wtedy jego sytuacja materialna. Z kolei konkubinat oraz inne związki nieformalne, nie powodują wygaśnięcia prawa do alimentacji. Mogą natomiast stanowić argument ku temu, by sąd zniósł albo obniżył alimenty.

Drugą okolicznością skutkującą dokładnie tym samym, co wstąpienie w nowy związek małżeński, jest śmierć jednego z małżonków. Należy podkreślić, że alimenty po rozwodzie nie ulegają dziedziczeniu, więc w razie śmierci osoby uprawnionej, strona zobowiązana nie będzie musiała już płacić. Aby stwierdzić wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, zazwyczaj przeprowadza się sprawę sądową.

Podsumowując: alimenty na byłego małżonka obowiązują bezterminowo, jeżeli stwierdzona zostanie wyłączna wina osoby uprawnionej do płacenia. Obowiązki te skończą się jednak, gdy małżonek niewinny rozkładu pożycia małżeńskiego, ponownie zawrze związek małżeński lub, kiedy nastąpi śmierć jednej ze stron. Jeśli chcieliby Państwo wiedzieć więcej odnośnie alimentów, zapraszamy na osobiste spotkanie z adwokatem w naszej Kancelarii.