rozwód wrocław rozwód wrocław

Ważne informacje na temat polubownego podziału majątku

Podział majątku wspólnego stanowi jeden z ostatnich etapów, z jakimi mierzą się małżonkowie w trakcie rozwodu lub już po jego zakończeniu. Można go dokonać na dwa sposoby: polubownie lub sądowo, przy czym ten pierwszy jest znacznie bardziej korzystny dla obu stron. Naturalnie, między małżonkami nie zawsze istnieje porozumienie, jak majątek podzielić. Gdy jednak tak się dzieje, warto uwzględnić ugodowe zakończenie sprawy. Co trzeba o nim wiedzieć? Wyjaśniamy.

Równy podział majątku jest zasadą, która na drodze wyjątku nie obowiązuje

Z formalnego punktu widzenia, najwygodniejszym rozwiązaniem byłoby, gdyby wszyscy małżonkowie po rozwodzie godzili się na równy podział majątku wspólnego. Jednak takie wyjście często działa na szkodę jednej ze stron. Tej, która w większym stopniu przyczyniła się do powstania majątku. I choć dzielenie majątku po równo uchodzi za zasadę, gdy zachodzą istotne przesłanki, nie musi być ona przestrzegana. Mowa o sytuacji, w której małżonek wykaże ważne powody wskazujące na to, że nierówne udziały są usprawiedliwione oraz, że wykaże dysproporcje w budowaniu majątku wspólnego. Taki rozwój spraw najczęściej ma swój finał w sądzie. Lecz brak zgody co do podziału majątku między małżonkami, nie jest bezpośrednim wskazaniem do skierowania sprawy na drogę sądową.

Istnieje inny sposób znalezienia kompromisu, a są nim mediacje. Podczas nich byli małżonkowie w towarzystwie mediatora (oraz ewentualnie pełnomocnika), omawiają sporne kwestie i bardzo często osiągają konsensus. Kiedy strony porozumieją się, co do podziału przedmiotów majątkowych oraz środków pieniężnych, mogą zawrzeć treść ustaleń na piśmie w formie umowy o podział majątku wspólnego. Polubowne zawarcie takiej umowy zwalnia byłych małżonków z konieczności stawiania się przed sądem i przechodzenia przez trudny, nierzadko też bolesne postępowanie sądowe. Zwykła umowa nie obowiązuje jednakże, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, jak też spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Wówczas należy udać się do notariusza.

Podczas spisywania umowy u notariusza, warto mieć po swojej stronie pełnomocnika

Obustronna akceptacja ustaleń dotyczących podziału majątku może doprowadzić strony do kancelarii notarialnej. Tam, w obecności notariusza zostanie spisana umowa dotycząca podziału majątku, zgodnie ze wskazaniami małżonków. Nie musi to być równy podział. Ważne, aby strony zachowały jednomyślność. Zanim małżonkowie zdecydują się na ugodowe zakończenie sprawy, warto, by skonsultowali się z adwokatem od spraw rodzinnych. W Kancelarii Adwokackiej Jerzego Chojki do Państwa dyspozycji pozostają doświadczeni prawnicy, którzy wspierają Klientów we wszystkich kwestiach związanych z rozwodem. Podczas konsultacji ustalimy, jaka forma umowy będzie dla Państwa najkorzystniejsza. Zapraszamy do kontaktu.