rozwód wrocław rozwód wrocław

Warunki odstąpienia od umowy – rezygnacja z prawa odstąpienia.

www.rozwodznia.pl

 

  1. Usługobiorcy konsumentowi w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyny. Konsument może skorzystać z tego prawa składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje usługobiorcy konsumentowi w przypadku wykonania w pełni usługi, za wyraźną zgodą usługobiorcy konsumenta, przed ww. terminem – art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także, jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Usługobiorca konsument wpłacając wskazaną cenę za udostępnienie wzoru pisma na podany przez usługodawcę rachunek bankowy wyraża zgodę na wykonanie usługi w całości przed ww. terminem, a tym samym akceptuje, że został poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy po jej wykonaniu.