rozwód wrocław rozwód wrocław

Regulamin sprzedaży produktu zawierającego treści cyfrowe drogą elektroniczną

przy użyciu serwisu internetowego http://www.rozwodznia.pl

Regulamin określa zasady korzystania i zakupu treści cyfrowych z serwisu internetowego https://www.rozwodznia.pl zwanego dalej „serwisem”.

Właścicielem serwisu internetowego https://www.rozwodznia.pl jest Jerzy Chojka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Jerzy Chojka z siedzibą we Wrocławiu (50-046) przy ul. Świebodzkiej 2a/1, tel. 71 759 13 58, NIP 6181897763, REGON 020404940.

§1 Definicje

Pojęcia zawarte w regulaminie oznaczają:

 1. serwis – serwis internetowy https://www.rozwodznia.pl
 2. administrator, sprzedający – właściciel serwisu internetowego,
 3. użytkownik, kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu internetowego https://www.rozwodznia.pl.
 4. produkt – udostępniona w serwisie w skompresowanym formacie .zip treść cyfrowa w postaci wzoru pozwu i pisma procesowego (w formacie .doc) wraz z pakietem dokumentów dodatkowych, stanowiących instrukcję wypełnienia wzoru pozwu i pisma procesowego oraz wzór wypełnionego pozwu i pisma procesowego (w formacie .doc lub .pdf), stworzona przez właściciela serwisu, nie stanowiąca spersonalizowanej analizy sprawy użytkownika, nie dająca gwarancji osiągnięcia przez użytkownika zamierzonego celu, w tym wywołania skutku prawnego ani nie stanowiąca porady prawnej.

§2 Korzystanie z serwisu

 1. Treść regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana użytkownikowi przed zawarciem umowy sprzedaży produktu, może także być w każdym czasie pozyskana ze strony internetowej https://www.rozwodznia.pl.
 2. Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości.
 3. Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, których jawność została wyłączona oraz treści o charakterze reklamowym umieszczanych bez zgody sprzedającego, a także treści naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 4. Do korzystania z serwisu wymagany jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz aktywne
  i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 5. Do skorzystania z produktu wymagany jest program do dekompresji plików w formacie .zip (np. 7-Zip albo WinZip, WinRAR, a do odczytania poszczególnych treści cyfrowych program komputerowy stanowiący edytor tekstu (np. Microsoft Office Word) i program do czytania i otwierania plików .pdf (np. Adobe Reader). Kupujący akceptuje fakt, iż wskazanych w zdaniu poprzednim programów sprzedający nie dostarcza kupującemu wraz z produktem.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z serwisem i do skorzystania z zakupionego produktu.

§3 Zawarcie umowy i jej wykonanie

 1. Sprzedający wskazuje, a kupujący oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że wszystkie produkty w serwisie są udostępnianie użytkownikowi odpłatnie w formacie .doc albo .pdf. Zakupione produkty są spakowane do jednego pliku w formacie .zip. Sprzedający nie zapewnia kupującemu oprogramowania służącego do otwarcia opisanych plików.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą dotarcia do sprzedającego oświadczenia woli kupującego o akceptacji warunków niniejszego regulaminu oraz o akceptacji ceny za udostępnienie wybranego produktu, składanego poprzez użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę”. Klikając przycisk ” kupuję i płacę” kupujący potwierdza, że jest świadomy, że udostępnienie produktu wymaga zapłaty. Kupujący wpłacając cenę na podany przez sprzedającego rachunek bankowy wyraża zgodę na wykonanie świadczenia w całości przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 i pkt 13 ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), a tym samym oświadcza że akceptuje, że nie będzie miał prawa odstąpienia od umowy w trybie art. 27 i nast. ustawy o prawach konsumenta po przesłaniu przez serwis zakupionych produktów.
 3. Kupujący po uiszczeniu na rachunek wskazany przez sprzedającego ceny przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu Przelewy24 może bezpośrednio ze strony sprzedającego pobrać produkt klikając ikonę dokumentu. W przypadku braku pobrania plików manualnie, można pobrać zakupiony produkt klikając na link znajdujący się w wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie zakupu, przesłany kupującemu automatycznie na wskazany w formularzu z zamówieniem adres poczty elektronicznej po dokonaniu płatności. Link pozostaje aktywny przez okres 7 dni od dnia zarejestrowania zapłaty na koncie sprzedającego albo dezaktywuje się po dwóch pobraniach zakupionych produktów, co kupujący akceptuje.
 4. Cena produktu podana jest przy jego ikonie. Ceny produktów są cenami brutto tj. zawierają należny podatek od towarów i usług (VAT).
 5. W celu uzyskania produktu kupujący powinien:
  1. wybrać produkt,
  2. zaakceptować niniejszy regulamin oraz cenę za wybrany produkt,
  3. wskazać pełne i prawidłowe dane, a w przypadku wskazania, że chce otrzymać fakturę VAT – dane niezbędne do jej wystawienia (imię, nazwisko i adres),
  4. wskazać adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłany mail potwierdzający zakup z linkiem do pobrania zakupionego produktu, a w przypadku zgłoszenia takiego żądania, również faktura VAT
   w formacie .pdf,
  5. jednoznacznie wyrazić wolę uzyskania dostępu do wybranych produktów oraz potwierdzić świadomość konieczności dokonania zapłaty poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę”,
  6. uiścić cenę za produkt za pośrednictwem systemu Przelewy24 na rachunek wskazany przez sprzedającego,
  7. pobrać produkt ze strony internetowej sprzedającego albo z poziomu linku udostępnionego kupującemu na wskazany adres poczty elektronicznej.
 6. Zakupione produkty zostaną udostępnione kupującemu automatycznie, z momentem zarejestrowania wpłaty na rachunku sprzedającego.
 7. Za zakup produktu może zostać wystawiana faktura VAT z danymi podanymi przez kupującego w procesie składania zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu kupującego oraz na przesłanie faktury VAT w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej wskazany przez kupującego w toku składania zamówienia.
 8. Umowa jest wykonana i zakończona z chwilą umożliwienia kupującemu pobrania produktu ze strony internetowej sprzedającego lub z chwilą przesłania linku służącego do pobrania produktu na konto poczty elektronicznej wskazane przez kupującego.

§4 Warunki wykonania umowy, prawa autorskie i inne zastrzeżenia

 1. Produkty mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią gotowego pisma w indywidualnej sprawie użytkownika.
 2. Każdy zakupiony produkt użytkownik musi dostosować do swojej indywidualnej sprawy w zakresie sytuacji -stanu faktycznego i prawnego w chwili wnoszenia pisma.
 3. W razie problemów z dostosowaniem wzoru produktu do indywidualnej sprawy użytkownika lub wystąpienia jakichkolwiek innych trudności, należy bezwzględnie przed wysłaniem pisma zasięgnąć porady prawnej
  u adwokata lub radcy prawnego.
 4. Wszelkie prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do administratora serwisu i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych przepisów prawa.
 5. Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw autorskich do utworów i treści w nim zawartych.
 6. Żadna część serwisu oraz żadna część produktów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykorzystywania zakupionego produktu tylko w sprawie użytkownika, po uprzednim dostosowaniu produktu do stanu faktycznego i aktualnego stanu prawnego.

§5 Odpowiedzialność

 1. Za treść i zawartość produktu udostępnionego w serwisie, w szczególności za ich zgodność
  z aktualnym stanem prawnym ponosi odpowiedzialność Administrator serwisu.
 2. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania produktu, w tym w szczególności za skorzystanie przez użytkownika z produktu bez dostosowania go do indywidualnej sprawy użytkownika a także za osiągnięcie lub nieosiągnięcie przez użytkownika zamierzonego celu, w tym wywołanie lub niewywołanie zamierzonego skutku prawnego, przy wykorzystaniu produktu.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność serwisu lub jego wadliwe działanie z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oprogramowania po stronie kupującego, w szczególności za zablokowanie lub przesłanie do skrzynki spam wiadomości e-mail od sprzedającego przez konto poczty elektronicznej kupującego lub oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub telefonie lub innym urządzeniu mobilnym kupującego.
 5. Sprzedający zastrzega możliwość czasowego ograniczenia w dostępie do serwisu w razie konieczności przeprowadzenia prac modernizacyjnych serwisu.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres sprzedającego lub na adres e-mail: j.chojka@adwokatchojka.pl
 2. W reklamacji należy określić swoje dane umożliwiające kontakt oraz identyfikację zakupu, którego reklamacja dotyczy, czas i miejsce reklamowanego zakupu, przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania użytkownik oczekuje od administratora. Wskazanie powyższych danych jest podstawą prawidłowego wniesienia reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do administratora serwisu.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji będzie wysyłana na wskazany w reklamacji adres e-mail użytkownika.
 5. W razie uwzględnienia reklamacji transakcja zakupu zostanie dokonana ponownie. W razie odmowy uznania reklamacji administrator uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.