rozwód wrocław rozwód wrocław

Polityka prywatności strony www.rozwodznia.pl

obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 roku

 1. Administratorem danych osobowych jest Jerzy Chojka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Jerzy Chojka z siedzibą we Wrocławiu (50-046) przy ul. Świebodzkiej 2a/1, tel. 71 759 13 58, NIP 6181897763, REGON 020404940.
 2. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika podanych w procesie składania zamówienia, odbywa się za jego zgodą.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są w zakresie podanym w formularzu z zamówieniem tj. imię, nazwisko lub nazwa osoby prawnej, adres do doręczeń, adres e-mail, nr. telefonu – wyłącznie w celu realizacji umowy między serwisem a użytkownikiem lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia danych użytkownika. Powyższe oświadczenie należy przesłać na adres właściciela serwisu lub na adres e-mail: j.chojka@adwokatchojka.pl.
 6. Dane są przechowywane przez okres potrzebny do wykonania czynności, dla których zostały zebrane.
 7. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich podanie jest jednak wymogiem umownym, koniecznym dla wykonania usługi.
 9. Administrator nie wykorzystuje w swojej działalności zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż serwis korzysta z plików cookies i zbliżonych technologii. Korzystanie przez użytkownika z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację na korzystanie z ww. technologii.
 11. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów i aplikacji administratora. Cookies zwykle zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 12. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
 13. Rodzaje plików cookies:
  • wewnętrzne – zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
  • zewnętrzne – zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
  • sesyjne – zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
  • trwałe – zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 14. Cookies wewnętrzne zastosowane przez Administratora są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników. Za bezpieczeństwo cookies zewnętrznych, pochodzących od podmiotów trzecich Administrator serwisu nie odpowiada.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany będą publikowane każdorazowo na niniejszej stronie serwisu administratora i wchodzą w życie z momentem ich publikacji.
 16. W celu zablokowania lub usunięcia plików cookies należy zapoznać się i zastosować instrukcje dostawcy używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.
 17. Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.