rozwód wrocław rozwód wrocław

Ograniczenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej: jakie są różnice?

Rozwód pociąga za sobą skutki, które odczuwa cała rodzina. Rodzice, choć nierzadko skonfliktowani, chcą zapewnić spokój i bezpieczeństwo swoim dzieciom, niezależnie od tego, z którym z nich będą one mieszkać. Zdarza się, że dążąc do tego, występują z wnioskiem o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej współmałżonka. Aby do tego doszło, oboje rodzice muszą ją posiadać w pełni, a także żyć w rozdzieleniu i kierować się przede wszystkim dobrem pociechy. Czym jednak różni się ograniczenie władzy rodzicielskiej od jej całkowitego pozbawienia?

Władzę rodzicielską można ograniczyć ze względu na sytuację rodzinną

Jak już wspomnieliśmy, pierwszą i najważniejszą przesłanką warunkującą ograniczenie władzy rodzicielskiej jest dobro dziecka. Jeśli istnieje podejrzenie, że obecne okoliczności mu zagrażają, sąd uważnie je bada i na tej podstawie wydaje orzeczenie. Istotnymi kwestiami będą tutaj zdolności opiekuńcze każdego z rodziców, ich więź z pociechą, a także źródło konfliktu, jaki podzielił małżonków. Czasami jedno z rodziców swoim zachowaniem i wygłaszanymi opiniami wpływa źle na postrzeganie drugiego z nich przez dziecko – i ten fakt sąd także bierze pod uwagę. Zwykle uważa się, że maluch powinien przebywać z matką, lecz gdy warunki mieszkaniowe czy finansowe nie pozwalają jej na samodzielne utrzymanie dziecka, sąd może ustanowić miejsce jego zamieszkania przy ojcu. Tutaj przydaje się adwokat rodzinny z naszej Kancelarii Adwokackiej Chojka, który dołoży wszelkich starań, by dowieść, że rodzic może sprawować opiekę nad pociechą. Warto pozwolić sobie pomóc, gdyż to z małżonków, które ma ograniczoną władzę rodzicielską, nie może podejmować decyzji w niektórych sprawach związanych z dzieckiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej: skutek niedotrzymania ustaleń sądu

Jeżeli rodzic, któremu ograniczono władzę rodzicielską, nie stosuje się do przedstawionych mu zarządzeń, współmałżonek może wystąpić z wnioskiem o jej całkowite pozbawienie. Gdy sąd postanowi przychylić się do życzenia rodzica, drugi utraci wszystkie prawa i obowiązki z tytułu posiadania dziecka. Tutaj nie da się już mówić o decyzyjności matki lub ojca, gdyż jej po prostu nie ma. Sąd pozbawia takiego rodzica wszystkich praw wynikających z władzy rodzicielskiej, a jedynym jego obowiązkiem jest płacenie alimentów. Oczywiście za zgodą sądu i drugiego z rodziców może on widywać się z pociechą sam lub w obecności opiekuna czy kuratora sądowego.

Czy istnieje możliwość pozbawienia władzy rodzicielskiej bez jej wcześniejszego ograniczenia? Tak; przesłanką do tego jest rażące zaniedbanie matki lub ojca w opiece nad dzieckiem, przeszkoda wynikająca z długotrwałego przebywania za granicą albo w zakładzie karnym lub nadużywanie swojej władzy.