rozwód wrocław rozwód wrocław

ODPOWIEDŹ NA POZEW O ROZWÓD.

odpowiedź na pozew o rozwód

Otrzymałeś pozew rozwodowy, a prawdopodobnie razem z nim pismo wzywające Cię do stawiennictwa na rozprawie w wyznaczonym dniu i terminie oraz zobowiązanie do złożenia w wyznaczonym terminie odpowiedzi na pozew, w której powołasz wszystkie swoje twierdzenia, zarzuty i dowody w sprawie pod rygorem ich pominięcia na dalszym etapie postępowania. Możesz być tym zaskoczony i przerażony jednocześnie, ale to nie zmienia faktu, że od daty odbioru przesyłki czas ucieka. Nie wiesz jak przygotować odpowiedź na pozew o rozwód? Kilka przydatnych informacji znajdziesz tutaj.

Po pierwsze, spokojnie przeczytaj wszystkie dokumenty, nawet kilkukrotnie. Zaznacz istotne dla Ciebie fragmenty tekstu, do których będziesz chciał się odnieść. Przede wszystkim skup się na petitum pisma, czy na żądaniach. Zwykle zawarte są one zaraz po oznaczeniu stron i sądu.

Swoją odpowiedź na pozew rozpocznij od oznaczenia stron postępowania, w szczególności podając swój prawidłowy adres, na który sąd ma Ci doręczać korespondencję. Koniecznie podaj sygnaturę sprawy, którą znajdziesz na dokumentach sądowych. Oznacz prawidłowo sąd, do którego kierujesz swoje pismo.

W następnej kolejności w swojej odpowiedzi na pozew postaraj się odnieść do poszczególnych żądań pozwu. Zwykle będą one dotyczyły sposobu orzeczenia rozwodu (bez orzekania o winie lub z ustalaniem winy), orzeczenia w przedmiocie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania i ponoszenia kosztów procesu. Jeśli macie wspólne małoletnie dzieci dodatkowo odnieś się do wysokości żądanych alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi.

Jeśli chodzi o sam rozwód, to możesz się na niego nie zgodzić i żądać oddalenia powództwa, jeśli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli miałoby na tym ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci ale jeśli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Jeśli w twej ocenie takie przesłanki istnieją, możesz żądać oddalenia powództwa. Jeżeli jednak chcesz rozwodu, pozostaje podjąć decyzję co do tego czy sąd ma ustalać, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli sąd ma ustalać winę, powinieneś wskazać kto tę winę ponosi – czy Ty, czy Twoja żona, czy też oboje. Rzadko zdarza mi się sytuacja, aby ktoś dobrowolnie wskazywał siebie jako wyłącznie winnego za rozkład pożycia, ale dla transparentności przekazu wskazałem wszystkie możliwe opcje.

Często zdarza się tak, że małżonkowie po rozwodzie nadal będą zamieszkiwać wspólnie w jednym lokalu mieszkalnym lub domu. W takich sytuacjach i te kwestie winny zostać uregulowane w wyroku rozwodowym. Jeśli Ty też jesteś w takiej sytuacji, uwzględnij to w swojej odpowiedzi na pozew o rozwód i to niezależnie od tego, czy żona się tego domaga. Jak to zrobić najprościej? Poszukaj planów swojego mieszkania, a jeśli takich nie masz, narysuj własny. Oznacz na planie, z którego pomieszczenia chcesz korzystać na wyłączność, które mają  przypaść żonie (i dzieciom, jeśli je macie), a które będą wspólne. Zwykle pomieszczeniami wspólnymi są korytarze, łazienka, toaleta i kuchnia.
Orzekając rozwód małżonków posiadających dziecko lub dzieci, sąd obligatoryjnie musi orzec o tym, w jakim stopniu oboje rodzice mają partycypować w kosztach utrzymania i wychowania małoletnich. W zależności od żądania pozwu jedno za was będzie sprawował nad dziećmi wiodącą opiekę (z tym rodzicem dzieci mieszkają), a drugie będzie zobligowane do płacenia alimentów. W zależności od Twojej sytuacji zastanów się jaki są koszty utrzymania Twoich dzieci i uwzględnij je w swoim żądaniu w zakresie zasądzenia alimentów. Pamiętaj o tym, że rodzic który na co dzień sprawuje opiekę nad dziećmi traktowany jest w sposób uprzywilejowany w zakresie łożenia na dzieci. Z moich doświadczeń zawodowych wynika, że rodzic który na co dzień mieszka z dziećmi zwykle obowiązany jest do ponoszenia ok. 35-45% kosztów utrzymania dzieci, choć nie jest to żelazną zasadą.

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki, które mają względem osoby małoletniej jej rodzice. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Władzę rodzicielską regulują przede wszystkim przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 92–112 k.r.o.). Władzę tę sąd może pozostawić obojgu rodzicom lub powierzyć jej wykonywanie jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego rodzica. Sąd uwzględnia porozumienie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej zawarte przez rodziców. W zależności od Twojej sytuacji określ swoje żądanie w zakresie ustalenia władzy rodzicielskiej. Jeśli zawarłeś z żoną porozumienie w tej kwestii, załącz je do odpowiedzi na pozew. Jeśli władza któregoś z rodziców w Twojej ocenie powinna być ograniczona, określ w jakim zakresie, przy czy powinieneś to zrobić w sposób pozytywny – wymieniając te zakresy władzy, które rodzic ma zachować np. prawo do decydowania o leczeniu, edukacji itp.

Na zgodny wniosek stron sąd nie będzie orzekał o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Jeśli jednak jedno z rodziców tego zażąda, sąd musi tę kwestię rozstrzygnąć. Tutaj również wszystko zależy od tego, z kim dzieci będą mieszkały. Nie mniej jednak zajmij swoje stanowisko i w tym zakresie, wskazując dni i godziny, w których kontakty mają się odbywać.

Ostatnim zagadnieniem, które należy omówić są koszty procesu. Zgodnie z ogólną zasadą strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Zasada ta znajdzie zastosowanie wtedy, kiedy rozwód zostanie orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków, bowiem tylko wtedy mamy stronę przegrywającą. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie albo z winy obu stron sąd obciąży strony kosztami sądowymi po połowie. Jeśli strony miały fachowych pełnomocników, prawdopodobnie każda z nich poniesie koszty swojego pełnomocnika we własnym zakresie. Oczywiście sąd ma inne możliwości orzeczenia o kosztach procesu, nie mniej jednak wymagałyby one zupełnie odrębnego omówienia.

Mam nadzieję, że niniejszy artykuł ułatwi Ci sporządzenie odpowiedzi na pozew rozwodowy. Mam świadomość, że nie udało się wyczerpać wszystkich możliwości i sytuacji, jakie mogą wystąpić w rzeczywistości, ale nie taki też był cel. Moim priorytetem było omówienie najbardziej typowych kwestii związanych z przygotowaniem odpowiedzi na pozew o rozwód. Jeśli nie jesteś czego pewien albo po prostu chciałbyś zlecić poprowadzenie swojej sprawy profesjonaliście, zgłoś się do mnie.

Autorem artykułu „Odpowiedź na pozew o rozwód.” jest adwokat Jerzy Chojka.