rozwód wrocław rozwód wrocław

Alimenty od współmałżonka: kiedy można je uzyskać?

Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego zwykle kojarzy się z rodzicem regularnie wpłacającym kwotę pieniężną na dziecko, którym na co dzień się nie opiekuje. Jednak, jak pokazuje polskie prawo, to nie jedyna sytuacja, w której można spodziewać się roszczenia o alimenty. Zdarza się również, że uzasadnione prawnie jest uzyskiwanie zapomogi od współmałżonka. Jego podstawą jest artykuł 23 i 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mówiące o wzajemnym obowiązku pomocy i współdziałania dla dobra założonej rodziny, a także zaspokajania jej potrzeb.

Brak pomocy finansowej podstawą do wypłaty alimentów

Wspomnianymi potrzebami rodziny jest chociażby wychowywanie oraz materialne utrzymanie dzieci, ale też codzienne życie małżonków. Są oni zobowiązani do pomocy sobie nawzajem, tak finansowej, jak i podczas wykonywania codziennych, domowych czynności czy opieki nad dziećmi. Przyjmuje się więc, że małżonkowie w miarę możliwości dokładają równe sumy do domowego budżetu. I chociaż jest to obowiązek uregulowany prawnie, osoby pozostające w związku małżeńskim nie zawsze go dotrzymują. Jeżeli współmałżonek pracuje, ale zachowuje wypłatę wyłącznie dla siebie, nie pomaga w domu i nie opiekuje się dzieckiem, a jednocześnie para utrzymuje wspólne pożycie i mieszka pod jednym dachem – druga strona może ubiegać się o alimenty na zaspokojenie potrzeb rodziny. Opisane zachowanie narusza bowiem zobowiązania kodeksowe, które małżonkowie podjęli, zawierając sformalizowany związek. Nawet, jeżeli pozostają oni w separacji faktycznej wspólnego finansowania potrzeb rodziny. W takiej sytuacji drugi współmałżonek może zwrócić się o pomoc do sądu.

O alimenty warto starać się poprzez drogę sądową

Jakie postanowienia w takich sprawach wydaje sąd? Zwykle jest to zobowiązanie małżonka uchylającego się od swoich obowiązków do przekazywania całości lub części dochodów na ręce drugiego małżonka. Postępowanie jest tutaj o wiele mniej skomplikowane, niż w tradycyjnym procesie o alimenty, ale mimo tego pomoc prawnika z naszej Kancelarii Adwokackiej Jerzego Chojki także będzie przydatna. Dzięki wsparciu specjalisty można bowiem szybciej zgromadzić wszystkie potrzebne dowody, a na dodatek zyskać wykwalifikowanego pełnomocnika w trakcie trwania postępowania. Sąd najpierw uważnie słucha stanowisk obu stron i na podstawie przedstawionego mu materiału dowodowego wydaje orzeczenie. Strona ubiegająca się o pomoc finansową powinna zatem przedłożyć rachunki i wszystkie dokumenty, jakie potwierdzają koszty, które ponosi ona na zaspokajanie potrzeb rodziny. Warto również zabezpieczyć powództwo – w tym celu wypisuje się odpowiedni wniosek, dzięki któremu oczekiwane pieniądze trafią prosto na konto powoda jeszcze przed wydaniem postanowienia przez sąd. Jeżeli już na początku sprawa wyda się sądowi jasna i klarowna, a uzyskanie świadczenia wysoce prawdopodobne, może on od razu wydać orzeczenie o comiesięcznych wpłatach dla małżonka starającego się o zapomogę finansową.